Условия за ползванe

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОНЛАЙН УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА NEEDFORNEAT.ORG 

I. СТРАНИ:

Настоящият документ урежда правните отношения, които възникват между:

1. Доставчикът на онлайн услуги, предоставяни на www.needforneat.org от Калина Дулева, с адрес за контакт: kalina@needforneat.org , наричано по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ

И 

2. ВСЯКО ЛИЦЕ, използващо платформата за получаване на информация за консултации и използване на онлайн услуги, предлагани на собствения на консултанта уебсайт, находящ се на домейн: www.needforneat.org , наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

II. ОБХВАТ:

2.1. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички услуги, от които клиентът може да се възползва посредством информацията, предоставена в уебсайта на консултанта.  

2.2. Предоставянето на онлайн консултации следва да се тълкува като консултантски услуги. В тях не се включва съдействие, различно от обхвата на консултацията по предварително зададен казус на клиента, освен ако не е индивидуално договорено между страните.

III. ТЕРМИНИ:

3.1. “Договор за услуга“ между Консултанта и Клиента се сключва чрез приемане на настоящите Общи условия от Клиента и заплащане на определената цена, съответстваща на избраната услуга / продукт.

3.2. „Онлайн поръчка“ е акт, с който Клиентът възлага на Консултанта конкретна услуга под формата на консултация и / или закупуване на пакетна услуга, използвайки данните за контакт, предоставени на www.needforneat.org 

3.3. „Онлайн услуга“ – услугите, предоставяни от Консултанта, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Приложим за тях е Законът за защита на потребителите.

IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите при извършената от тях поръчка с цел да бъдат надлежно идентифицирани, както и с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия, имейл адрес, пол, адрес, телефон, семеен статус, имена и възраст на децата в семейството, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на формата за контакт и последващите документи, съпътстващи работния процес. Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.

4.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на консултантската му дейност, предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

4.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящия договор.

4.6. Чрез натискане на виртуалния бутон “Приемам” / „Запознат съм“ или бутон с еквивалентно наименование, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Консултанта, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Клиентът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Консултанта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4.7. При извършване на регистрация Клиентът се задължава да предостави коректни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА СПОРЕД ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ:

5.1 Видовете услуги, които Консултантът предоставя са неизчерпателно изброени в сайта и включват организиране на домашно и офис пространство, като най-общо се разпределят на:

 • индивидуални консултационни сесии по конкретен казус; 
 • пакетни консултационни сесии с проследяване.

5.2. Всяка консултационна сесия е организирана с продължителност до 5 астрономични часа по цена, фиксирана на час;

5.3. За всеки вид услуга е възможно виртуално или лично присъствие на консултанта, което се договаря допълнително.

5.4. За всеки вид услуга Консултантът провежда с Клиента предварителен опознавателен разговор с продължителност до 30 (тридесет минути) , в който страните конкретизират потребностите на Клиента с цел изготвяне на индивидуална оферта.

5.5. След приемане на офертата от страна на Клиента, Консултантът изготвя индивидуален проект за организиране на пространството, съгласно информацията предоставена от Клиента, и цялостния „ноу-хау“ (Know How) на база дългогодишния опит на Консултанта. Проектът включва :

 • Информация за специалната методика, по която се извършва организирането на пространството;
 • Информация за подготовката, необходима за организиране на подреждането;
 • Индивидуален списък със стъпки за подреждане по категории;
 • Насоки при избора на вещи, от които Клиентът следва да се освободи, съответно – да запази; 
 • Съвети, които ще помогнат на Клиента да запази постигнатата организация.
 • Препоръки и решения за съхранение;

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Всеки договор за услуга, извън посочените в Раздел V, е предмет на индивидуално договаряне между Консултанта и Клиента. Преговорите се извършват чрез интерфейса на формата за контакт, както и чрез всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.

6.2. Договорът се счита сключен в момента, в който клиентът заплати дължимото за услугата възнаграждение, договорено между Консултанта и Клиента.

6.4. За начало на изпълнението на договора се приема предоставянето от страна на Консултанта на проект за организиране на пространството, по т. 5.5. 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

7.1. Услугите и продуктите, описани в Раздел V, са посочени в сайта с фиксирана цена за извършване на конкретна онлайн услуга, с посочен обем на предоставяната помощ. 

7.2. Клиентът се задължава да заплати цената за избраната услуга в пълен обем в срок най-късно 10 дни, считано от датата на приемане на офертата, а за индивидуална консултационна сесия по т. 5.2. плащането се извършва в същия срок, считано от датата на провеждане на срещата по т.5.4. 

7.3. В случай, че Клиентът поиска извършването на допълнителни услуги извън обхвата на поръчаните такива, както и извън обхвата на посочените в Раздел V, той се задължава да извърши доплащане, съгласно договореното с Консултанта.

7.4. Начини на плащане: Договорената цена се заплаща в брой или по банков път по банкова сметка, предоставена от Консултанта;

7.5. Консултантът си запазва правото едностранно да извършва промени и актуализации на цените. Промените няма да засягат услуги, които вече са заплатени или потвърдени от Консултанта.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Консултантът има право:

 • Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;
 • Да получи от Клиента достоверна и изчерпателна информация, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;
 • Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;
 • Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция, в който случай Консултантът може да препоръча друг специалист, спрямо конкретните нужди на Клиента.

8.2. Консултантът се задължава:

 • Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.
 • Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн консултация.
 • Да бъде на разположение на Клиента по телефон/онлайн в посочените часове за провеждане на разговори (при консултациите с проследяване);
 • Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица, извън професионалния кръг на лицата, ангажирани с организирането на дейността на Консултанта.

8.3. Клиентът има следните права:

 • Да получи професионална и индивидуализирана информация за организиране на пространството, въз основна на изготвен от Консултанта анализ и проект;
 • Да получава съдействие и помощ от Консултанта в рамките на работния процес;
 • Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.

8.4. Клиентът се задължава:

 • Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния случай;
 • Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем в сроковете по т. 7.2.
 • Да информира Консултанта своевременно, в случай на ангажираност и невъзможност да присъства на уговорените срещи;
 • Да осигури подходящите условия за провеждане на онлайн консултацията като осигури добра Интернет връзка;
 • Да участва активно в процеса по подреждане на вещите си и да информира Консултанта своевременно при невъзможност да извърши част или всички препоръки;
 • Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, в отворено дигитално пространство.
 • Клиентът сам решава кои от вещите си да задържи, и с кои ще се раздели;
 • Клиентът сам организира даряване и/или изхвърляне / рециклиране на вещите, които е решил да не ползва / съхранява занапред;

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

9.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга, освен ако изпълнението на същия не е започнал към момента на отказа. 

9.2. Клиентът няма право да се откаже от договора в случай, че изпълнението на услугата вече е започнало (предоставен е изготвения от Консултанта проект по т.5.5).

9.3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Консултанта недвусмислено за решението си да се откаже от договора като индивидуализира конкретната услуга и своите данни.

9.4. За упражняване правото на отказ Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл или на хартиен носител, адресирано до адреса на Консултанта.

9.5. В случай, че след стартиране на съвместната работа Консултантът прецени, че съвместната работа не дава нужните резултати и желае тя да бъде преустановена, Консултантът възстановява на Клиента сумата на база извършеното до момента;

9.6. В случай, че след заплащане на цената и стартиране на съвместната работа, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултациите едностранно. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена или по своя преценка да възстанови частично на Клиента заплатената от него цена.

X. АВТОРСКИ ПРАВА:

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Консултанта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Консултанта. Същите не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство от трети лица, в качеството им на посетители на уебсайта или клиенти по смисъла на настоящите Общи условия.

10.2. Копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите, предоставени от Консултанта, дават право на последния да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

10.3. Потребител / Клиент няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, предоставени от Консултанта или чрез неговия уебсайт, освен при наличие на изрично съгласие от Консултанта. 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта. 

11.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Консултанта или прекратяване поддръжката на уебсайта му, в които случаи всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.

11.4. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

11.5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т.10.4.

11.6. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

11.7. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

11.8. Всички уведомления, споразумения и договорки между страните се извършват в писмен вид. При едностранни уведомления и предизвестия, последните се изпращат на адресите на страните. 

Актуално към: 15.10.2021г.