Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА WWW.NEEDFORNEAT.COM

Настоящият документ съдържа Политика за защита на личните данни, приета от доставчикът на онлайн услуги, предоставяни на www.needforneat.org от Калина Дулева, с адрес за контакт: kalina@needforneat.org , наричано по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ

Настоящата Политика цели да защити правата на потребителите, използващи услуги и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.needforneat.org, достъпен на адрес https://needforneat.org/ , и предлагани от доставчика на услуги.

Политиката се приема в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните, както и на основание чл. 4.1 от Общите условия за потребители при ползване на услуги, стоки и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.needforneat.org , и отразява необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя, предприети от доставчика на услуги, съгласно изискванията на действащото българско и европейско законодателство. 

Ако възникнат въпроси или притеснения относно съдържанието и предвидените мерки за защита в настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с Консултанта, като използвате следния адрес за електронна поща: kalina@needforneat.org или формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.needforneat.org

За прилагането и тълкуването на настоящата Политика, използваните понятия и изрази ще се употребяват със значението, с което са определени съгласно Общите условия за потребители при ползване на услуги, стоки и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.needforneat.org .

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На територията на всички държави в Европейския съюз от 25 май 2018 г. се прилага Общият регламент относно защитата на данните. Той защитава вашите основни права и свободи като потребители на нашите услуги, като поставя изисквания и предвижда мерки, с които личните данни, отнасящи се до вас, да бъдат винаги защитени. Повече информация за приложението на регламента може да намерите на български език в раздел „Бъдете информирани“ на уебсайта на Комисия за защита на личните данни, бидейки българският надзорен орган в областта на защитата на личните данни.

Ние, от „Need For Neat”, вярваме, че защитата и опазването на поверителността, целостта и наличността на данните, отнасящи се за вас, е неизменна част от ценностите и целите на организацията и нивото на обслужване, което ви предлагаме.

Някои от услугите, които предлагаме, изискват обработка на ваши лични данни. Настоящият документ ви дава информация за мерките за съответствие, които сме предприели, за да защитим вашите права и свободи при спазване на принципите на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване на лични данни.

Тук можете да разберете какви лични данни обработваме, за какви цели и в какви срокове, с кого и при какви условия ги споделяме, както и получите достъп до тях и да упражните пълния обем от права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните. Предоставяме ви и общ преглед на някои от начините, по които този уебсайт обработва вашите лични данни, включително използването на „бисквитки“ и социални медии.

Във всеки момент вие можете да упражните правото си на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за вас – посредством електронната форма по-долу или като се свържете директно с нас.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме лични данни при спазване на следните принципи:

Законосъобразност, прозрачност и добросъвестност:

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за Вас, единствено на основания, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните. С политиката си на прозрачност относно обработваните лични данни ние целим да създадем трайни отношения с потребителите на нашите услуги, основани на доверие и гарантирани от възможността за активното участие и контрол от страна на потребителите при осъществяването на дейностите по обработване на лични данни. Принципът на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване поставя субектите на данни на централно място. 

Нашите клиенти имат възможността да осъществяват контрол върху дейността на администратора и на обработващите лични данни. Така например за личните данни, обработвани на основанието на съгласие, вие имате възможността във всеки момент да оттеглите съгласието си и да упражните пълния обем от права, гарантирани от регламента, сред които:

 • правото на достъп, 
 • правото на възражение, 
 • правото на изтриване и др.

Ограничение на целите:

Ние обработваме лични данни единствено за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Тези данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Определянето на целта е основна първа стъпка при прилагането на законовите мерки за защита на личните данни и разработването на гаранции за тяхната защита във всяка дейност по обработване. Определянето на целта е предпоставка за прилагане на други изисквания за качество на данните, включително адекватността, относимостта, пропорционалността и точността на събраните данни и изискванията относно периода на съхранение на данните. Принципът на ограничение на целите има за цел да установи границите, в рамките на които личните данни, събрани за дадена цел, могат да бъдат обработвани и могат да бъдат използвани за по-нататъшна употреба.

Когато споделяте лични данни с нас, Вие имате очаквания за целите, за които тези данни ще бъдат използвани. Ние отчитаме тези очаквания и се съобразяваме с тях, така че да съхраним доверието, което ни гласувате, и да гарантираме предвидимост на обработването. 

В дейността на „Need For Neat” не се събират лични данни за цели, различни от тези, за които първоначално сте били уведомени и сте предоставили доброволно. 

Свеждане на данните до минимум:

Ние обработваме единствено лични данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Нашите дейности и процеси са организирани около минимума от лични данни, които са необходими за постигането на съответните цели. Нашата платформа и процеси са проектирани по начин, който да гарантира, че обработваме единствено личните данни, които са необходими за постигане на конкретна, ясно формулирана цел.

Точност:

Личните данните, които обработваме, са точни, коректни и актуални. Ние предприемаме мерки, които позволяват навременното актуализиране на данните, вкл. изтриване или заличаване на неточни или неактуални данни. В дейността си ние предприемаме редица мерки, с които да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

Ограничение на съхранението:

Ние съхраняваме личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. В случаите, в които знаем какъв е точният период, който е необходим, той е указан изрично, а във всички останали случаи предоставяме указания относно критериите, които се използват за изчисляване на този период.

Сигурност на обработването:

Ние обработваме лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Личните данни, отнасящи се за Вас, са защитени срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. За постигането на съответствие с този принцип ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с рисковете за Вашите основни права и свободи.

Отчетност:

Обработването на лични данни се основава на доверието между Вас, като субекти на данни, и нас, като администратор. Тъй като личните данни, които обработваме, могат да разкриват различни аспекти на Вашата личност, ние полагаме грижи не само да опазим доверието помежду ни, но и да противодействаме на рисковете за Вашите права и свободи, произтичащи от всяко обработване. По тази причина ние поддържаме в актуален вид информация относно мерките и средствата за съответствие, които сме предприели, вкл. политики за защита на данните, оценки на рисковете, предприети технически и организационни мерки и др.

III. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, ЗА КАКВИ ЦЕЛИ, НА КАКВО ОСНОВАНИЕ И ЗА КАКЪВ ПЕРИОД

Съгласно Раздел IV от Общите условия на „”Need For Neat”, ние обработваме лични данни, отнасящи се за Вас и Вашето семейство, за да ви предоставим качествено, адекватно и професионално обслужване. Обработването представлява всяка дейност с лични данни, включително първоначално събиране, обработване, промяна, изтриване и заличаване. Всяко обработване на лични данни се извършва единствено за конкретно определени цели и единствено на някое от изброените в Общия регламент относно защитата на данните правни основания.

Ние не използваме по-нататък информацията за друга цел, различна от посочената.

Ние внедряваме мерки, гарантиращи, че Вашите данни се поддържат актуални и се обработват надеждно.

Ние не разкриваме вашите лични данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

Имате право на достъп до вашата лична информация, правото да я поправите и правото да подадете жалба по всяко време, ако смятате, че вашите права са били нарушени в резултат на незаконосъобразно обработване на лични данни, отнасящи се за Вас.

Ние не пазим Вашата лична информация за период от време, по-дълъг от необходимото за целите, за които я събираме. Ние обаче можем да съхраняваме Вашата информация за по-дълъг период от време за исторически, статистически или научни цели, като положим подходящи гаранции за нейната защита чрез агрегиране, анонимизиране и/или псевдоминимизиране.

Лични данни, обработвани във връзка с функционирането на уебсайта www.needforneat.org :

С цел предоставяне на услугите и подобряване на тяхното качество, ние автоматично съхраняваме определена информация, която вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към сървъра на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация (напр. хостинг компанията, чиито услуги използваме) във връзка с вашата активност. Информацията се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва данни за:

 • посетени от вас уеб страници от уебсайта www.needforneat.org ; уебсайтове, които са ви пренасочили към уебсайта www.needforneat.org ; и уебсайтове, посетени от вас чрез електронни препратки, поместени на уебсайта www.needforneat.org ;
 • дата и час на посещенията по т. 1;
 • публичен IP адрес на вашето крайно устройство на потребителя;
 • вид, наименование и версия на използвания от вас интернет браузър;
 • ключови думи, използвани от вас за търсене на информация в уебсайта www.needforneat.org ;
 • брой потребители, посетили определена уеб страница от уебсайта www.needforneat.org ;
 • брой кликвания върху електронни препратки от уебсайта www.needforneat.org , и др.

Събираме, обработваме и използваме журнални файлове, съдържащи например дата, час, източник на връзката – IP адреси, когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и журнални файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от посетителите на уебсайта в хода на използване на услугите или за идентифицирането на потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.

В приложимите случаи, при предоставяне на услугите съхраняваме информация и получаваме достъп до информация, съхранена на крайното устройство на потребителя, която обработваме за следните цели:

 • осигуряване нормалния и качествен достъп на потребителя до услугите с всичките им функционални възможности;
 • проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на услугите и съответно информирането за липсата на такива;
 • проследяване и предотвратяване на многократни регистрации от един и същи потребител и извършването на неправомерни действия;
 • визуализиране или скриване на елементи от уебсайта www.needforneat.org, които имат специфични изисквания, съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на потребителя, като напр. широчина на екран, разделителна способност и др.;
 • приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта www.needforneat.org съобразно предпочитанията и настройките на потребителя;
 • приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта www.needforneat.org съобразно предпочитанията и настройките на потребителя.

Тези данни събираме и обработваме на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от Общия регламент относно защитата на данните – т.е. легитимния ни интерес да опознаем Вашите предпочитания при използване на услугите, стоките и съдържанието, предоставяни чрез нашия уебсайт така, че да можем да Ви предоставим по-добри услуги, които отчитат Вашите нужди и желания. При определяне на легитимния ни интерес ние отчитаме Вашите интереси и основните права и свободи и събираме и обработваме данни, отнасящи се за Вас, единствено тогава, когато тези интереси, права и свободи не се засягат непропорционално спрямо този легитимен интерес.

За повече информация относно използваните от нас „бисквитки“, разгледайте нашата Политика за „бисквитки“ за уебсайта www.needforneat.org

КАКВИ ПОСЛЕДИЦИ МОЖЕ ДА ИМА ВЪРХУ ВАС ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на лични данни е свързано с възникването на определени последици за Вас. Ние предприемаме мерки и гаранции, с които да премахнем напълно или да сведем до минимум риска от настъпването на неблагоприятни последици за Вас.

Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим данните Ви от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При всяко обработване, което включва предаването на лични данни, отнасящи се за Вас, по електронен път, предприемаме специални мерки за защита на данните, които включват, но не се изчерпват с:

 • техническите и организационните мерки, предприети от доставчик на услуга по съхранение на чужда информация;
 • криптиране на връзката между крайното устройството на потребителя и уебсайта на доставчика на услуги посредством SSL сертификат.

Всички предприети мерки са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Във всякакви регистрационни и други форми, които изискват идентифициране на потребителя, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С цел избягването на всякакви съмнения, в съответните регистрационни форми предоставянето на данни, отбелязани като задължителни, е задължително условие за успешна регистрация и всяко непредоставяне на същите представлява пречка за достъп до услугите, които изискват регистрация.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

1. Право на достъп:

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • Копие от личните данни, които са в процес на обработване
 • Целите на обработване
 • Категориите обработвани лични данни
 • Получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни или поне критериите, използвани за определянето на този срок
 • Всякаква налична информация за източника на лични данни, които не са събрани директно от Вас, ако има такива данни.

Можете да упражните своето право на достъп, за да разберете какви данни се съхраняват за вас и как се използват, като използвате формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.needforneat.org

Молим да посочете следното:

 • За кои данни искате да получите информация или дали искате да получите достъп до всички ваши лични данни, които съхраняваме и обработваме за вас
 • Вашето име и данни за контакт; 
 • Дали имате нужда данните да ви бъдат предоставени в определен формат.

ВАЖНО: Може да откажем заявката ви за достъп, ако данните ви съдържат информация за друго лице, освен в случаите, в които другото лице се е съгласило с разкриването на тези данни, или е в рамките на допутимото да ви предоставим тази информация без съгласието на третото лице.

Ще предоставим исканата информация в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

2. Право на коригиране:

Във всеки момент вие имате правото да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с вас. Като се имат предвид целите на обработването вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Ако искате да упражните това ваше право, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.needforneat.org, и ни уведомете какво искате да смятате за неточни и как искате да бъде променена, както и вашето име и данни за контакт.

След като получим молбата ви, ще проучим проблема и ще го коригираме или ще ви информираме защо смятаме, че данните са точни. Можем също така да откажем упражняването на това право на основанието, че искането ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще изисква количество ресурси, което е непропорционално голямо спрямо потенциалните рискове или е финансово непосилно за нас.

Ако молбата Ви е оправдана, ще коригираме вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване, но не повече от два месеца – в тези случаи ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

Корекции в данни, отнасящи се до потребителския ви профил, напр. имена, парола и др. можете да внесете и собственоръчно, като посетите настройките на потребителския си акаунт.

3. Право на изтриване („забравяне“):

В някои случаи Вие имате правото да поискате от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни. Ние ще отговорим на всяка такава заявка и ще изтрием без ненужно забавяне личните данни в случаите, когато:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Оттеглили сте своето съгласие за обработването на данните, които се обработват на основание съгласие или изрично съгласие
 • Отправили сте възражение срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • Отправили сте възражение срещу обработването на лични данни за целите на целите на директния маркетинг, което включва следните случаи: изпращане на каталожна или продуктова информация (за заявили услугата регистрирани потребители), изпращане на информационен бюлетин (за заявили услугата потребители)
 • Смятате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • Смятате, че за нас съществува правно задължение да изтрием дадени лични данни, което произтича от правото на Европейския съюз или правото на Република България.

Ако искате да упражните това ваше право, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.needforneat.org , и ни посочeте кои категории лични данни искате да бъдат изтрити и причината, поради която смятате, че има основание информацията да бъде изтрита, както и вашето име и данни за контакт.

Ако заявката Ви отговаря на един от горните сценарии, ще изтрием вашите данни. Можем да откажем да изтрием вашите данни на едно от основанията в член 17, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните, а именно, ако вашите данни са необходими във връзка със: свобода на изразяване и информация; правно задължение да съхраняваме данните ви; общественото здраве; установяване, упражняване или защита при правни искове; когато изтриването на вашите данни ще навреди на научни или исторически изследвания или на архивиране, което е в обществен интерес.

Ако молбата Ви е оправдана, ще изтрием вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим Вашите нужди в максимален обем.

4. Право на ограничаване на обработването:

Във всеки момент Вие имате правото да поискате от нас да ограничим обработването на лични данни, отнасящи се за вас. Това право можете да упражните при наличието на едно или повече от следните основания:

 • Смятате, че личните данни, които обработваме, не са точни – в тези случаи ние ограничаваме обработването на тези лични данни за оп